About Us

If you want to learn more about us, you’re in the right place. Read to learn how we managed to grow our business so fast.

Our story

บริษัท พี.ไฟน์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 เพื่อรองรับความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารโทรคมนาคมและนวัตกรรมใหม่ๆ ของกลุ่มธุรกิจต่างๆ โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยี และโทรคมนาคม มากว่า 10 ปี

1. กลุ่ม Networking System 

2. กลุ่ม Security Control 

3. กลุ่ม Saving Energy 

4. กลุ่ม Technology Solution

5. กลุ่ม Automation